"Laat uw voeding uw medicijn zijn

en uw medicijn uw voeding" 

-Hippocrates-

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingsdeskundige,gewichtsconsulent:

Sasha Bozanic,in het bezit van een Nederlands diploma voedingsdeskundige en gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig voedingsdeskundige en gewichtsconsulent,gecertificeerd voor plantaardige voeding T.Colin Cambell e-Cornell,Cornell Universiteit.

Cliënt:Degene aan wie door de voedingsdeskundige en gewichtsconsulent advies wordt gegeven;

Arts:Huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres:Schalsumerweg 53 8802XE,Franeker

Artikel 2, Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt op persoonlijk verzoek als op basis van een formele verwijzing

door een arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van

het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet

aan derden verstrekt.

Artikel 3, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij de gewichtsconsulent

hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip

een bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, of geen bericht geeft, is de

gewichtsconsulent gerechtigd om consult aan de cliënt in rekening te brengen. Afspraken op een dag

volgend op een zondag, of op één of meer erkende feestdagen gaat het termijn van 24 uur in om

18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de

termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mee

welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen.De

gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene

prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Per 1 januari van

elk kalenderjaar kunnen de tarieven worden aangepast conform het prijsindexcijfer gezinsconsumptie.

Artikel 5, Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen,

plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en

“knowhow”, zelfs waanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog

verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin

genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent niet worden

gekopieerd, worden doorgegeven of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt te

worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de

gewichtsconsulent verstrekt zijn aan de cliënt zelf.

Artikel 6, Behandeling

De gewichtsconsulent dient de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde voedingsadvies. De

cliënt dient de gewichtsconsulent alle benodigde informatie te verschaffen om een juist

voedingsadvies op te kunnen stellen. De gewichtsconsulent geeft een deskundig advies. Indien nodig

wordt, met toestemming van de cliënt, overlegd gepleegd met collegae of andere hulpverleners. De

privacy wordt ten alle tijde gerespecteerd. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld

Ook de cliënt dient het privé-leven van de consulent te respecteren. Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden van het begeleidingstraject.

De cliënt heeft recht op inzage in het dossier en tegen een vergoeding kan de cliënt een kopie krijgen van dit dossier.

Artikel 7, Betaling

De betaling dient door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant of per bank te geschieden.

De cliënt krijgt een factuur, of verzamelfactuur van de consulten toegestuurd.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. De factuur dient binnen 8 dagen te worden voldaan.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.

Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende

kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke handelsvertragingsrente over het

verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de

desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk ook worden verstaan kosten ter incasso door een

incassobureau en gerechtelijke kosten. Restitutie van het geld van de consulten is niet mogelijk.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten

indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van

de overeenkomst niet van op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar

verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst

worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat

geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De

gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend

uit of verband houdende met de opvolging van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij

sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat

voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, welke voortvloeit uit aansprakelijkheid

waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht

genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en

dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld

door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de

gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van

de gewichtsconsulent ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult.

De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste

informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De cliënt verklaart

zich er van bewust te zijn dat de consulent niet beschikt over expertise op medisch gebied. Indien de

cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door de consulent

wordt behandeld door een arts of paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling

informeren over de behandeling door de consulent.

Artikel 10 , Klacht

Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met de behandelend

gewichtsconsulent te bespreken. Mocht de cliënt er niet uit komen, dan kan hij gebruik maken van de

klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten.

Artikel 11, Toepasselijk recht en forumkeuze

Behoudens in gevallen waarin de sector kanton van de rechtbank bevoegd is, is alleen de burgerlijke

rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent bevoegd kennis te nemen van

geschillen. Nederlands recht is van toepassing.